Congress Committee
Consultants

Jacques Abramowicz (USA)

Ramon Bataglia (Paraguay)

Beryl Benacerraf (USA)

Ronald Benzie (Australia)

Giovanni Cerri (Brazil)

Pao-Huei Chen (Taiwan)

Benjamin N. Chiang (Taiwan)

Byung Ihn Choi (Korea)

Michel Claudon (France)

Joshua Copel (USA)

David Evans (United Kingdom)

Leandro Fernandez (Venezuela)

Mohamed Ei Fortia (Libya)

J. Brian Fowlkes (USA)

Morimichi Fukuda (Japan)

Hassen Gharbi (Tunisia)

Barry Goldberg (USA)

Adrian Goudie (Australia)

Norbert Gritzmann (Austria)

Fon-Jou Hsieh (Taiwan)

Min-Ho Huang (Taiwan)

Por-Tying Hung (Taiwan)

Yeo-Shin Hwang (Taiwan)

Michael Kawooya (Uganda)

Seung Hyup Kim (Korea)

Masatoshi Kudo (Japan)

Maw-Sheng Lee (Taiwan)

Yuan-Teh Lee (Taiwan)

Hung-Chi Lue (Taiwan)

Harald Lutz (Germany)

Roberto Moncayo (Ecuador)

Harvey Nisenhaum (USA)

Christian Pallson Nolsoe (Denmark)

Dieter Numberg (Germany)

Fabio Piscaglia (Italy)

Fergus Scott (Australia)

K Kirk Shung (USA)

Shih-Ming Wang (Taiwan)

Toshio Wagai (Japan)

Hiroki Watanabe (Japan)

Mavin Ziskin (USA)

 
Chairman

Cheng-Wen Chiang

 
Vice - Chairman

Ming-Ren Chen

Shin-Cheh Chen

 
Secretary General

Ching-Chang Hsieh

 
Vice-Secretary General

Shuenn-Dyh Chang

Chih-Jen Chen

Mein-Kai Gueng

Jin-Chung Shih 

 
Chair of Scientific Committee

Pei-Ming Yang

 
Chair of Exhibition management and Fund Raising Committee

Yung-Liang Wan

 
Chair of Financing Committee

I-Shyan Sheen

 
Chair of Publication Committee

San-Kan Lee

 
Chair of Hospitality Committee

Chui-Mei Tiu

 
Chair of International Liaison Committee

Yi-Hong Chou

 
Chair of Social Program

Lim-Woh Koh

 
Members of Organizing Committee

King-Jen Chang

Chi-Sin Chang-Chein

Han-Hsiang Chen

Ming-Fong Chen

Shinn-Cherng Chen

Shyr-Chyr Chen

Ying-Tsung Chen

Po-Jen Cheng

Wen-Jin Cherng

Rong-Nan Chien

Cheng-Keng Chuang

Morgan Fu

Kai-Sheng Hsieh

Tsang-Tang Hsieh

Tsui-Lieh Hsu

Cherng-Jye Jeng

Kuo-Shyang Jeng

Hung-Chang Lee

Chiau-Suong Liau

Fen-Chiung Lin

Liang-Ming Lo

Ching-Tsuen Shen

Ming-Song Tsai

Wei-Chuan Tsai

Chung-Li Wang

Horng-Yuan Wang

Liang-Yen Wang

Nai-Yuan Wang

Mei-Hwan Wu

Kuo-Ching Yang

Pan-Chyr Yang  

Sien-Sing Yang

Wei-Hsian Yin